فرآیندهای زیرساخت و شبکهفرآیندهای واحد زیرساخت

فرآیندهای گروه شبکه

  •   فرآیند ایجاد و بهینه سازی شبکه های LAN مراکز تابعه
  •   فرآیند ایجاد پوشش بیسیم داخلی در مراکز تابعه
  •   فرآیند برقراری ارتباط بین مراکز تابعه دانشگاه از طریق آنتن رادیویی

فرآیندهای گروه مخابرات

  •   فرآیند صدور نام کاربری سامانه پیام کوتاه دانشگاه علوم پزشکی
  •   فرآیند خرید و تعویض مراکز تلفن و پست بندی های مخابراتی واحدهای تابعه
  •   فرآیند رفع عیب خطوط داخلی و مستقیم و گوشی های تلفن ساختمان مرکزی دانشگاه