دانلود و آموزش زیرساخت و شبکهدانلود و آموزش نرم افزارهای واحد زیرساخت و شبکه
دانلود نرم افزار:
  • دانلود نرم افزار  Hyper Terminal ( جهت اتصال و تنظیم اولیه سوییچ های HP)
  • دانلود نرم افزار  Putty ( جهت ارتباط SSH با Linux Servers)
  • دانلود نرم افزار Winbox ( جهت اتصال و مدیریت Mikrotik Routers)

دانلود راهنما: