معرفی واحد سامانه های سلامت
مهندس مریم احدیان

مسئول HIS و سیستمهای سلامت

mahadianzums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۷۱۳


واحد سیستم های اطلاعات بیمارستانی  (HIS)  از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. وظیفه اصلی این واحد مدیریت, توسعه و پشتیبانی نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد. از دیگر وظایف این واحد نظارت بر خرید نرم افزارهای درمانی مرتبط به  HIS , نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد و پیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) می باشد.

آخرین ابلاغیه ها و دستورالعمل های وزارتی در این لینک قابل دسترس می باشد.