دانلود و آموزش سامانه های سلامت
آموزشی:
۱- آموزش خطاهای سرویس سپاس
۲- آموزش خطاهای رایج در ارسال پرونده به سپاس
۳- راهنمای پورتال آزمایشگاه کرونا
۴- آموزش فرآیند بانک خون
۵- آموزش سرویس استحقاق سنجی و خطاهای معمول
۶- آموزش استعلام کدارجاع با کدملی
۷-آموزش ارجاع از سطح ۲ به ۳
۸- آموزش نظام ارجاع و پسخوراند در سطح ۲
۹- راهنمای نشان دار کردن بیماران کرونایی در HIS

استانداردها:
۱-استاندارد نحوه ثبت پزشک در سامانه اطلاعاتی بیمارستان
۲-استاندارد نحوه ثبت تخت در سامانه اطلاعاتی بیمارستان
۳- استاندارد نحوه ثبت بخش در سامانه اطلاعاتی بیمارستان

کدهای معادل سپاس:
۱- کدهای معادل سپاس تخصص پزشکان
۲- استاندارد عناوین وضعیت تخصص پزشکان
۳- استاندارد عناوین وضعیت بخش
۴ - کدهای معادل سپاس بخش
۵- عناوین و کدهای معادل سپاس گروه بیمه
۶- عناوین و کدهای معادل سپاس نوع بیمه
۷- کدهای معادل سپاس نوع سرویس(paygroup)
۸- عناوین و کدهای معادل سپاس تخت
۹- کدهای معادل سپاس مددکاری