معرفی واحد آمار
اکرم کاوندی

کارشناس مسئول واحد آمار
a.kavandizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۳۴۳


هاجر بخشوده

کارشناس آمار

bakhshodehzums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۳۴۴

 

شرح وظایف
 • تدوین نظام نامه آمار سلامت دانشگاه و نظارت بر اجرای آن
 • همکاری در تهیه و تنظیم آمار های مورد نیاز واحدهای داخل و خارج از سازمان و افراد ذینفع
 • پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های مربوطه و انعکاس نتایج
 • تهیه و تنظیم سالنامه آماری
 • برگزاری جلسات تصمیم گیری آماری با رابطین آمار
 • تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیر مجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور
 • تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران، معاونین و رییس دانشگاه 
 • بررسی و تایید اقلام آمار و اطلاعاتی پیشنهاد شده توسط مدیران اجرایی معاونت ها
 • تهیه شناسنامه جهت آمارهای مورد نیاز دانشگاه
 • تهیه جداول مناسب و استاندارد جهت ورود اطلاعات معاونت های موجود در دانشگاه
 • تهیه برنامه عملیاتی و برآورد هزینه سالیانه اداره آمار و ارائه گزارش عملکرد به رییس دانشگاه
 • ارائه مشاوره آماری به سایر واحد های زیرمجموعه دانشگاه و پرسنل شاغل در دانشگاه جهت تکمیل طرح های پژوهشی 
 • آموزش و تقویت دانش آماری رابطین آمار دانشگاه
 • تهیه اطلاعات وب سایت اداره آمار