معرفی واحد توسعه خدمات الکترونیک

مهندس خلیل خلیلی

مسئول وب سایت دانشگاه ، کارشناس توسعه نرم افزاری

kh_khalilizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۴۲۰

مهندس لیلا بهرامی

مسئول سامانه های اداری، کارشناس توسعه سیستم های اطلاعاتی

l.bahramizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۴۲۸


مهندس مینا حیدری

کارشناس توسعه سیستم های اطلاعاتی

m.heidarizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۴۳۰

 
یکی از سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر خرید و پشتیبانی نرم افزارهای موردنیاز واحدهای دانشگاه می باشد. 

در راستای تحقق دولت الکترونیک، ساماندهی گردش اطلاعات و مدیریت فرآیندهای مالی، اداری و پشتیبانی به منظور افزایش بهره وری با رویکرد سازمان بدون کاغذ و کاهش هزینه ها، سیستم های یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی بر مبنای تکالیف چشم انداز، معماری اطلاعات و همچنین استفاده از بانک های اطلاعاتی پیشرفته و کارامد تدوین شده است، پس از مطالعه و بررسی دستگاهها و سازمانهای اجرائی کشور که جهت گیری فناوری اداری در آنها به سمت سامانه های یکپارچه بوده است و ارزیابی تجربیات آن ها، گامهای عملی برای اجرای سیستم های یکپارچه در دانشگاه علوم پزشکی به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و با محوریت مرکز نوسازی و تحول اداری و مسؤلیت مدیریت روشها و فناوری پس از طی مراحل قانونی و انتخاب مجری آغاز گردیده است. 
 


شرح وظایف
انجام فعالیت های مربوط به درخواست واحد های تابعه دانشگاه مبنی بر تهیه نرم افزار شامل ۴ مرحله عمده زیر :
ثبت و نگهداری اطلاعات نرم افزار های تخصصی دانشگاه و تسهیل و تسریع در تهیه نرم افزار های تخصصی دانشگاه به کمک نرم افزار تحت وب مدیریت فناوری اطلاعات
تهیه و پشتیبانی برخی از نرم افزار ها توسط کارشناسان نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات
حضور در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها
بازدید از واحد های زیر مجموعه دانشگاه، تکمیل چک لیست مربوطه و گزارش به مقام مافوق
پایش و ارزیابی رابطین واحد های زیر مجموعه در حیطه نرم افزار
واگذاری خرید نرم افزار ها تا سقف معاملات کوچک به واحد های زیر مجموعه دانشگاه