فرم های زیرساخت و شبکه
 

شبکه

  •  


مخابرات

  •   فرم تعهد نامه استفاده از وب سرویس پیام کوتاه

 
سخت افزار

  •   فرم درخواست خرید کالا (اشیا و لوازم)
  •   فرم استعلام خرید سخت افزار و تجهیزات
  •   فرم استعلام خرید سیستم 
  •   فرم استعلام واگذاری پشتیبانی سخت افزار
  •  فرم اعلام مشخصات فنی سخت افزار و تجهیزات
  •   فرم اعلام مشخصات فنی سیستم